Nsromma no wɔ he?

Nsromma no wɔ he? Dɛnkyɛmmoɔ no wɔ he? Akoma no wɔ he? Kanko no wɔ he? Kankofa no wɔ he? Ahina no wɔ he? Wɔpɛ se wohunu a bisa me.

Creation date: 2018-07-20

0

Read a Preview:

Books Like This:

Nye fligbalẽ la
Me Nsensaneeɛ Nwoma
Kɔtɔ baako
Nsonoma no wɔ hen?